Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Przedszkole i Żłobek Chatka Puchatka w Puławach
 1. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
 2. Administratorem Państwa danych jest firma M’nK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
  24-100, ul Kwiatowa 16, NIP: 716-28-15-150. Kontakt do Administratora: drogą pocztową na adres siedziby, telefonicznie na nr 502 602 747 lub elektronicznie na adres kuszela@chatkapuchatka.pulawy.pl
 3. Informujemy, że przetwarzane przez nas dane pozyskaliśmy:
  1. bezpośrednio od Państwa,
  2. od podmiotu, który zawarł z M’n’ Sp. z o.o. umowę na świadczenie usług na Państwa rzecz,
  3. od podmiotu trzeciego współpracującego z M’nK Sp. z o.o., który na podstawie Państwa zgody udostępnił Państwa dane,
  4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. KRS, CEIDG.
 4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach na jaki wydaliście Państwo zgodę lub w celach wynikających z innych, obowiązujących przepisów prawnych, np. Ustawa o rachunkowości lub Kodeks Pracy.
 5. Na Państwa wyraźne żądanie możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom, które Państwo wskażecie. Bez Państwa żądania będziemy przekazywać Państwa dane instytucjom i podmiotom publicznym w myśl obowiązujących przepisów prawnych. W pozostałych przypadkach Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim chyba, że wyrazicie Państwo zgodę na ich przekazywanie.
 6. Mają Państwo prawo żądać od M’nK Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Żądanie usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania może zostać zastosowane o ile nie występuje inny obowiązek prawny ich przetwarzania, np. konieczność wystawienia faktury lub konieczność archiwizacji dokumentów przez ustawowo określony okres czasu.

 1. Wyrażenie żądania w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych może być wykonane wyłącznie pisemnie na adres korespondencyjny Administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kuszela@chatkapuchatka.pulawy.pl,
 2. Państwa dane będą przetwarzane tak długo jak jest to konieczne do wykonania umowy łączącej Państwa z M’nK Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie do dnia przedawnienia roszczeń jakie ponosić może M’nK Sp. z o.o. W przypadku konieczności przetwarzania danych w odniesieniu do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie podstawą przetwarzania jest wykonanie na Państwa rzecz obowiązków określonych w umowie z M’nK Sp. z o.o., dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, który stanowi podstawę ich przetwarzania.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na cele marketingu swoich produktów i usług dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Możecie Państwo wnieść skargę, w kwestii nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, np. profilowaniu.

 

Szczegółowe uregulowania dotyczące przetwarzania danych osobowych w firmie M’nK Sp. z o.o. reguluje Polityka Bezpieczeństwa Informacji, która dostępna jest do wglądu w siedzibie Administratora.